Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towaru i usługi. 2019 r.

Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towaru i usługi. 2019 r.

Prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot towaru i usługi. 2019 r.

Obecnie w kwestii praw konsumenta obowiązują m.in. przepisy Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Podkreślenia wymaga fakt, że nie obowiązują już przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej nadal bardzo często podnoszone przez konsumentów jako podstawa ich roszczeń. 

Prawa konsumenta a zwrot towaru.

WAŻNE! Zwrot towaru to co innego niż reklamacja, o której pisaliśmy TU.

Zwrot produktu może nastąpić w sytuacji, gdy jako konsument chcesz zwrócić rzecz nieposiadającą wad ze względu na przyczyny, które sprawiły, że jednak jej nie chcesz nabywać. Sprzedawca powinien zwrócić wówczas pieniądze, które zapłaciłeś. W kwocie zwróconych przez sprzedawcę pieniędzy musi zawierać się koszt wysyłki produktu do ciebie.

WAŻNE! Prawo konsumenckie chroni Cię jeżeli zakupiłeś daną rzecz od przedsiębiorcy. Jeżeli zakupiłeś produkt nie od przedsiębiorcy, lecz od osoby prywatnej (nawet jeżeli zakupiłeś daną rzecz przez internet), to nie ma ona obowiązku przyjmować od ciebie zwrotu. Oczywiście może, jeśli chce, zaoferować ci taką możliwość, jednak zależy to wyłącznie od jej dobrej woli. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w opisie swojego ogłoszenia sprzedający zobowiązał się do przyjęcia zwrotu - wtedy jest zobligowany, zgodnie z umową, do przyjęcia zwrotu. Nie oznacza to jednak, że w przypadku wady tej rzeczy nie możesz wystąpić z roszczeniem z rękojmi (z zachowaniem oczywiście odpowiednich warunków).

 

Sprzedaż stacjonarna a prawo do zwrotu towaru 

Sklepy stacjonarne nie są zobligowane do przyjmowania zwrotów towaru od swoich klientów.

Bardzo często sklepy, jednak określają Indywidualną Politykę Zwrotu, umożliwiającą zwrot towarów zakupionych stancjonarnie. Zwrot towaru w sklepie stacjonarnym nie jest jednak w żaden sposób uregulowany prawnie. Zasady zwrotów są ustalane indywidualnie przez sklep (bądź sieć sklepów) i powinny być dostępne dla klientów, w sposób umożliwiający im zapoznanie się z ich zasadami. Dlatego robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym, z myślą o ryzyku oddania produktu, należy dowiedzieć się dokładnie, jakie panują tam reguły zwrotów. Może się bowiem okazać, że w polityce zwrotów istnieją pewne ograniczenia, np. sklep nie przyjmuje zwrotu bielizny. 

 

Sprzedaż internetowa/na odległość, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorcy a prawo do zwrotu towaru

Przesłanki skutecznego odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa są opisane w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. Przesłanki skutecznego odstąpienia przez konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa są opisane w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. 

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

 

JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU?

Oświadczenie wyrażające wolę odstąpienia od umowy może być złożone w dowolenej formie pismenej. Nie musi to być wzór jaki określił sobie sprzedawca. Wystarczy, że oświadczenie jednoznacznie wyraża wolę odstąpienia od umowy. Można w tym celu posłużyć się formularzem stanowiącym załącznik do Ustawy o prawach konsumenta, który znajdziecie TUTAJ. Możliwe jest również wykorzystanie przez konsumenta drogi elektronicznej, o ile taką możliwość zaoferował przedsiębiorca np. na swojej stronie internetowej.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY A ZWROT ZADATKU

W przypadku rezygnacji 
z zawartej umowy pobranego zadatku, co do zasady, nie zwraca się. Takie zastrzeżenie w umowie zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub zawartej na odległość, co do zasady, jest niezgodne z prawem.

Zaliczka i zadatek są to dwie różne instytucje, które należe odróżniać od siebie. Jeżeli konsument rezygnuje z usługi po wpłacie zaliczki, może się domagać jej zwrotu. Jeżeli jednak rezygnuje ze zlecenia po wpłacie zadatku, wykonawca ma prawo zatrzymać pieniądze. Taka jest zasada, chociaż umowa zawarta pomiędzy stronami może to regulować odmiennie. Natomiast gdy po wpłacie zadatku od umowy odstępuje wykonawca, klientowi przysługuje zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty (chyba że umowa określa to inaczej).

JEŻELI JEDNAK konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, to niezależnie od tego czy przedsiębiorca pobrał zaliczkę, czy też zadatek, a konsument odstępuje od umowy w terminie wyznaczonym przepisami, nie może zostać obciążony takimi kosztami. Dlatego zawarcie we wzorcu umowy, która jest podpisywana poza lokalem przedsiębiorstwa, klauzuli, zgodnie z którą w żadnym wypadku klientowi nie przysługuje zwrot zadatku, jest niezgodne z prawem.

Zgodnie bowiem z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827), który mówi o tym, że konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Żaden z tych przepisów nie pozwala przedsiębiorcy obciążyć klienta wpłaconym przez niego zadatkiem. zadatek powinien zostać zwrócony, jeżeli konsument odstępuje od umowy w prawidłowym terminie (14 dni) i nie zachodzi któraś z sytuacji pozbawiających go prawa do takiego odstąpienia. 

JEŻELI JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ który pobrał i rozliczył zadatek, to w przypadku jego zwrotu konsumentowiw związku z jego odstąpieniem od umowy, powinieneś zrobić stosowną korektę księgową.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARETJ "NA RATY"

Odstąpienie przez konsumenta od umowy kupna towaru ma skutek także wobec umowy o kredyt konsumencki. Tak wynika z art. 57 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. W takim przypadku konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytowej, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu. W przypadku umowy o świadczenie usług konsument powinien zwrócić usługodawcy wynagrodzenie za świadczoną usługę. Strony mogą jednak postanowić, że wydanie towaru lub rozpoczęcie świadczenia usługi może nastąpić po upływie terminu odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki.

 

KIEDY NIE MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (lub poza lokalem przedsiębiorcy)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (np. instalacja internetu przewodowego w domu konsumenta);

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (np. zakup złota na giełdzie);

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. sukienka szyta na zamówienie);

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. zakup mleka w sklepie internetowym);

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych);

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. paliwo wlane do samochodu);

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli (np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku);

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy (np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa);

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD);

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

12) o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (np. zakup biletu na mecz);

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek).