Zasiłek opiekuńczy na czas zagrożenia epidemicznego.

Zasiłek opiekuńczy na czas zagrożenia epidemicznego.

Zasiłek opiekuńczy na czas zagrożenia epidemicznego.

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 3. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

 

W związku z dużą ilością zapytań o dodatkowe 14 dni zasiłku opiekuńczego, wprowadzonego tzw. spec ustawą informuję, że:

➡️ zasiłek wypłacany jest ze środków ZUS
➡️przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
    - opiekują się dzieckiem PONIŻEJ 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego        ósme urodziny dziecka.)
    - są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami - umowa o pracę, zleceniobiorcami, osobami                  prowadzącymi działalność pozarolniczą).
➡️ okres wypłaty tego świadczenia NIE wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

CO ZROBIĆ ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ FORMY WSPARCIA:

➡️ osoba zatrudniona w oparciu o umowę o praca powinna poinformować o zasiłku swojego pracodawcę (wzór oświadczenia znajdziecie na stronie www.jrk-kancelaria.pl).
➡️ zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę.
➡️ osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS, składając druk Z-15A.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

➡️ Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.
➡️ Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców.
➡️ Jeżeli kobieta będąca w ciąży na zwolnieniu lekarskim to drugi rodzić może skorzystać z zasiłku.
➡️ rodzice mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni.

Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza z ZUS.

WARUNKIEM skorzystania z zasiłku jest ZAMKNIĘCIE żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19. Co oznacza, że jeżeli Wasze dziecko nie uczęszcza do placówki to nie możecie skorzystać z tej formy pomocy. 

 

Aby skorzystać z tej formy pomocy, we wspólnym gospodarstwie domowym, nie może być innej osoby, która mogłaby sięzaopiekować dzieckiem np. bezrobotnego męża/żony.

➡️ Jeżeli mama przebywać na urlopie wychowawczym czy macierzyńskim na młodsze dziecko to tacie nie przyszługuje zasiek na starsze dziecko, bowiem jest domownik który może się nim zająć (mama).

➡️ Jeżeli pracujesz zdanie to decyzując się na skorzystanie z zasiłku upiekuńczego, musisz zaprzestać wykonywania pracy.

➡️ Jeżeli jesteś osobą, która nie wykonuje pracy ale ma pozostawać w gotowośći np. nauczyciel, to możesz skorzystać z zasiłku Ty albo Twój mąż/ojciec dziecka/opiekun prawny dziecka,

➡️Jeżeli jesteś na L4, to drugi rodzic może skorzystać z zasiłku.

 

W razie dalszych pytań zachęcam do ich zadawania poprzez formularz porad prawnych online. Artykuł będzie aktualizowany o odpowiedzi na zadane w ten sposób pytania.

 

wyjaśnienia ZUS znajdą Państwa TUTAJ.