Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki (z takiego domniemania może korzystać dziecko, które „urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia”), albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa przed Naczelnikiem Urzędu Stanu Cywilnego albo na mocy orzeczenia sądu.  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa.

Pozew o ustalenie ojcostwa składa się do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub jego domniemanego ojca. 

KTO MOŻE DOMAGAĆ SIĘ USTALENIA OJCOSTWA?

Pozew o ustalenie ojcostwa przysługuje dziecku, matce oraz domniemanemu ojcu.

Za pośrednictwem naszej Kancelarii, matka bądź ojciec mogą złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa, ale jedynie do czasu, ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Po upływie tego czasu pozew o ustalenie ojcostwa może złożyć jedynie samo dziecko.

Z pozwem o ustalenie ojcostwa warto wystąpić w przypadku, gdy biologiczny ojciec dziecka pozamałżeńskiego, nie wyraża zgody na uznanie swojego ojcostwa przed kierownikiem stanu cywilnego. Należy pamiętać, że wraz z pozwem o ustalenie ojcostwa, matka dziecka może wystąpić z takimi roszczeniami jak:

 • nadanie dziecku nazwiska;
 • ustalanie miejsca stałego pobytu dziecka;
 • ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej (np. jej ograniczenie/pozbawienie);
 • zasądzenie alimentów na rzecz dziecka;
 • sfinansowania  wydatków związanych z ciążą i porodem;
 • sfinansowania w odpowiedniej części innych koniecznych wydatków albo szczególnych strat majątkowych poniesionych przez matkę wskutek ciąży lub porodu;
 • zabezpieczenie powództwa na czas procesu;

Wyroki sądu związane z pochodzeniem dziecka mają moc wsteczną tzn. mężczyzna ustalony jako ojciec dziecka, jest nim od chwili urodzenia dziecka, nie zaś od chwili wyroku ustalającego wspomniane ojcostwo.

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, jest zwolniony z opłaty sądowej. Ponadto, składając taki wniosek można starać się o zwrot kosztów zastępstwa procesowego od Pozwanego.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ POZEW O USTALENIE OJCOSTWA?

 • miejscowość i datę jego sporządzenia,
 • oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich  w …………….,
 • oznaczenie wartości przedmiotu sporu (należy podać roczną kwotę alimentów oraz żądaną kwotę na pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem),
 • oznaczenie Powoda: w przyspadku małoletnich - małoletni powód, (imię, nazwisko, PESEL, adres) reprezentowany przez matkę (imię, nazwisko, PESEL, adres)
 • oznaczenie pozwanego (imię, nazwisko, adres),
 • tytuł pozwu: Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane
 • petitum pozwu, czyli to o co strona wnosi w pozwie,
 • uzasadnienie pozwu,
 • podpis powódki/powoda,
 • załączniki (załączniki wymienione w pozwie, np. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, decyzja o rencie z tytułu niezdolności do pracy, odpis pozwu, odpis załączników).

Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane można złożyć w imieniu kilkorga dzieci w jednym pozwie jeżeli tożsama jest osoba domniemanego ojca dzieci.

Jeżeli istnieje wątpliwość co do ojcostwa męża matki, a nawet pewne jest, że mimo trwania małżeństwa ojcem dziecka jest inny mężczyzna, wówczas najpierw trzeba wystąpić z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa, dopiero potem pojawia się możliwość wystąpienia do sądu o ustalenie ojcostwa. O zaprzeczeniu ojcostwa przeczytasz TU.