Studia podyplomowe a renta rodzinna

Studia podyplomowe a renta rodzinna

Studia podyplomowe a renta rodzinna

SN: Studia podyplomowe są podstawą przedłużenia prawa do renty rodzinnej

 

W dniu 25 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2019 r, podjął uchwałę następującej treści:

Osobie, która osiągnęła 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, przedłuża się prawo do renty rodzinnej do zakończenia tego roku studiów (art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 ze zm.).

CO TO OZNACZA?

W uzasadnieniu uchwały SN wykazano, że przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w sposób autonomiczny – na użytek ustalania uprawnień do świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – definiują pojęcie „studiów”. Zatem fotma kształcenia szkolnego określana mianem „studiów podyplomowych”, która w rozumieniu przepisów określających ustrój szkolnictwa wyższego nie jest co prawda uznawana za „studia”, uprawnia dziecko do pobierania renty rodzinnej wedle takich samych zasad, jak odbywanie „zwykłych” studiów.

Istotne jest, że pobieranie nauki na studiach podyplomowych nie stanowi prawnej przeszkody w skutecznym ubieganiu się przez osobę zainteresowaną o przedłużenie prawa do renty rodzinnej po osiągnięciu 25 roku życia jednakże słuchacz studiów podyplomowych, który ukończy 25 rok życia będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych, ma prawo nadal pobierać rentę rodzinną do czasu zakończenia nauki na tych studiach, lecz nie później niż do zakończenia tego roku studiów (w trakcie którego ukończył 25 lat).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2019 r., sygn. III UZP 6/19.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=302-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach