Spotkanie z klientem a koszty uzyskania przychodu firmy.

Spotkanie z klientem a koszty uzyskania przychodu firmy.

Spotkanie z klientem a koszty uzyskania przychodu firmy.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB2-3.4010.46.2019.1.AD potwierdził, że wydatki typu jedzenie czy napoje (w tym także te z procentami), mogą stanowić koszty uzyskania przychodu firmy.

Otóż wskutek wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na zakup usług gastronomicznych w związku ze spotkaniami z klientami stanowią koszt uzyskania przychodu, Dyrektor KIS uznał, że wydatki na alkohol i jedzenie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu pod warunkiem, że ich głównym celem jest zwiększenie przychodu osiąganego z prowadzonej działalności, a nie stworzenie dobrego wizerunku firmy.  

Przyjęcie takiego stanowiska, znajduje także potwierdzenie w dotychczas przyjętej linii orzecznictwa. Sądy już wcześniej wskazywały na to, że wydatki na jedzenie i alkohol w kosztach firmy jako koszt uzyskania przychodu mają rację bytu pod względem, że ich głównym celem nie jest kreowanie dobrego wizerunku podatnika a uzyskanie konkretnych przychodów firmy.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 17 czerwca 2013 r. (sygn. akt II FSK 702/11) "tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r."

 

Kiedy i na jakich zasadach można ująć jedzenie i alkohol w kosztach firmy jako koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i jego odpowiednika art. 23 ust. 1 pkt 23 w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodu NIE uważa się: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Koszty reprezentacji, w orzeczeniach sądów, to wydatki, które przedsiębiorca ponosi w celu stworzenie pozytywnego wizerunku firmy i wykreowania pozytywnych relacji z klientami. 

Zatem warunkiem koniecznym do uznania wydatków za koszty uzyskania przychodu będzie to, że ich głównym celem musi być zwiększenie przychodu. Organy podatkowe powinny uznać wydatki na jedzenie i alkohol za koszt uzyskania przychodu, jeżeli  bezpośrednio, lub nawet pośrednio, zmierzają do zwiększenia przychodu i jednocześnie ich głównym celem nie jest reprezentacja firmy. Tworzenie dobrego obrazu firmy, czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań nie mogą być argumentami za wliczeniem kosztów takiego spotkania do kosztów uzyskania przychodów firmy.

  • Wydatkami zmierzającymi bezpośrednio do uzyskania przychodu mogą być np. koszty zakupu alkoholu spożywanego w trakcie negocjacji z kontrahentem już konkretnej umowy
  • Wydatkami, zmierzającymi pośrednio do uzyskania przychodu, mogą być np. wydatki na poczęstunek, który przedsiębiorca serwuje w ramach działań marketingowych lub reklamowych firmy, ale dotyczących promocji konkretnego produktu lub usługi. (wyrok NSA z dnia 10 września 2013r. sygn. akt II FSK 2019/13)

 

Należy jednak pamiętać, że Fiskus każdą sprawę rozpatrywać będzie indywidualnie. Dlatego warto, ze względu na brzmienie przepisu i duże pole do interpretacji, zachować ostrożność. Granica między kosztami reprezentacji a kosztami służącymi zwiększeniu przychodu jest bowiem bardzo mała. Organy podatkowe mogą kwestionować wydatki, jeśli podatnik nie jest w stanie dokładnie wykazać ich związku z przychodami. Także pomimo pozwolenia na zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na alkohol, trzeba zachować ostrożność - nie wiadomo jak urzędnicy podejdą do faktu sporzywania np. nadmiernej ilość alkoholu przy negocjacach handlowych.