Skreślenie z listy studentów - co dalej?

Skreślenie z listy studentów - co dalej?

Skreślenie z listy studentów - co dalej?

 

Jeżeli wy bądź wasi znajomi borykacie się z widmem skreślenia z listy studentów warto pamiętać, że od decyzji Uczelni przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego. 


Jak stwierdził WSA w Opolu (II SA/Op 413/18) wydanie decyzji w przedmiocie skreślenia z listy studentów musi być poprzedzone dokładnym wyjaśnieniem okoliczności sprawy w zakresie zaistnienia, bądź nie - przesłanek do skreślenia studenta z listy studentów oraz oceną tych przesłanek, znajdującą następnie odzwierciedlenie w treści uzasadnienia wydanej decyzji. Uzasadnienie decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów powinno odpowiadać dwóm kryteriom, a mianowicie pozwolić studentowi na obronę jego interesów, zaś sądowi na przeprowadzenie skutecznej kontroli sądowoadministracyjnej.

Co to oznacza? W sytuacji gdy uzasadnienie decyzji jest lakoniczne a ponadto z akt waszej sprawy wynika, że Uczelnia nie zbadała należycie wszystkich okoliczności prowadzących do skreślenia z listy studentów to warto walczyć o swoje studenckie prawa przed Sądem Administracyjnym.

Na mojej stronie internetowej już wkrótce pojawi się podcast z którego dowiecie się jakie elementy powinna zawierać decyzja administracyjna o skreśleniu z listy studentów i na co powinniście jako Studenci zwrócić uwagę aby móc obronić swoje prawa.

 

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Art.  108.  [Skreślenie z listy studentów]

1. Studenta skreśla się z listy studentów w przypadku:
1)niepodjęcia studiów;
2)rezygnacji ze studiów;
3)niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4)ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z uczelni.

 

2. Student może być skreślony z listy studentów w przypadku:
1)stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2)stwierdzenia braku postępów w nauce;
3)nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
4)niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

3. Skreślenie z listy studentów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

 

Jaka jest różnica pomiędzy "skreśla się" a "może być skreśloby"? W przypadkach określonych w ust. 1 art. 108 Uczelnia zobligowana jest aby studenta skreślić z listy studentów zaś w przypadkach określonych w ust. 2 może tego dokonać lecz nie musi. Każdorazowo jednak sytuacja, która doprowadziła do próby podjęcia takiej decyzji powinna zostać szczegółowo zbadana i wyjaśniona w toku postępowania administracyjnego. Decyzja o skreśleniu z listy studentów podejmowana w przypadkach określonych w ust. 2 w/w przepisu podejmowana jest w ramach tzw. uznania administracyjnego co nakłada na organ uczelniany szczególny obowiązek zgromadzenia i wszechstronnego zbadania materiału dowodowego i uzasadnienia takiej decyzji przekonującego dla strony zainteresowanej (wyrok WSA w Warszawie z 17.04.2009 r., I SA/Wa 1710/08, LEX nr 554840).

Podkreślić nalezy, że jeżeli student z przyczyn obiektywnych, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym terminie, to nie można na gruncie przyjąć, że nie zaliczył semestru, i w konsekwencji wydać decyzji o skreśleniu go z listy studentów (wyrok NSA w Warszawie z 14.12.2011 r., I OSK 1560/11, LEX nr 1149197). Ustalenie, że student nie zaliczył semestru w określonym terminie wymaga wyjaśnienia, jakie terminy zostały przewidziane lub wyznaczone w decyzjach dziekana i czy student został prawidłowo o nich powiadomiony. Stwierdzenie braku postępów w nauce stanowić może podstawę do skreślenia z listy studentów, jeżeli studentowi nie przysługuje już prawo zaliczenia danego przedmiotu w innym terminie.

 

Przepisy art. 108 nie zawierają terminów i innych wymagań odwołania od decyzji o skreśleniu (w ogóle nie wzmiankują o możliwości odwołania), lecz decyzja o skreśleniu jest decyzją administracyjną (ust. 3) – zatem mają do niej w pełni zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym art. 7, 77, 107 czy 127, 128 i 129 – czyli termin 14 dni do wniesienia odwołania od daty otrzymania decyzji, a w przypadku decyzji o skreśleniu wydanej przez rektora przysługuje nie odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie także 14 dni od daty otrzymania decyzji o skreśleniu. Jest przy tym oczywiste, że decyzja o skreśleniu powinna być doręczona, a doręczenia nie zastępuje indywidualne czy tym bardziej zbiorowe (w ramach listy) ogłoszenie na tablicy ogłoszeń czy w systemie internetowym uczelni.