Prawa kobiet w ciąży w tracie studiów i na doktoracie - cz.I.

Prawa kobiet w ciąży w tracie studiów i na doktoracie - cz.I.

Prawa kobiet w ciąży w tracie studiów i na doktoracie - cz.I.

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadziła regulacje bezpośrednio zabezpieczające kobiety w ciąży będące studentkami i rodziców studentów ogółem - czyli zarówno matki jak i ojców.

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 2: studentce w ciąży i studentowi będącemu rodzicem nie można odmówić zgody na:
1) odbywanie studiów na określonym kierunku i poziomie według indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia - w przypadku studiów stacjonarnych;
2) urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.

 

Co to oznacza w praktyce?

Doszczegółowienie przepisów ustawych, każdy student znajdzie w Regulaminie Studiów, obowiązującym na uczelni - WAŻNE! od października 2018 a następnie października 2019, zmianie uległa duża część przepisów wobec czego istotne jest aby zapoznać się z najnowszą i aktualnie obowiązującą wersją Regulaminu Studiów, obowiązującą na uczelni.

 

INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

Czym jest indywidualna organizacja studiów?

Jest to uprawnienie różnie uregulowane, w regulaminach studiów obowiązujących w szkołach wyższych,  jednak jego założeniem każdorazowo jest zindywidualnizowanie trybu odbywania studiów do możliwości studentów. W przypadku kobiet w ciąży i rodziców wychowujących dziecko, bardzo często uczelnie przyjęły rozwiązanie uprawniające te osoby do nieuczęszczania na zajęcia przy jednoczesnej konieczności przystąpienia do zaliczeń i egzaminów. Czy student posiadający IOS nie musi, w ogóle, uczęszczać na zajęcia a jedynie obowiązany jest do stawiennictwa na zaliczenie (bądź po umówieniu się z wykładowcą zaliczenia, w innym - specjalnym trybie) i egzamin.

W celu sprawdzenia, jakie korzyści z IOS przysługują na waszej uczelni, musicie sprawdzić przepisy regulaminu studiów. Dodatkowo warto, ustalić pewne sprawy tj. np. warunki zaliczenia ćwiczeń bezpośrednio z nauczycielem akademickim.

Studentki w ciąży i studenci będący rodzicami mają prawo do odbywania studiów stacjonarnych w trybie indywidualnej organizacji studiów do czasu ich ukończenia. Co istotne, prawo studentów-rodziców do IOS, nie zostało ogarniczone co do wieku dziecka, zatem nawet gdy dziecko już się urodziło, rodzice mogą skorzystać z nowych przepisów gwarantujących IOS. 

Indywidualna Organizacja Studiów, przyznawana jest na wniosek studenta, pomimo że nie można odmówić na nią zgody. Co oznacza, że pomimo iż ustawodawca zagwarantował tą formę pomocy to należy złożyć odpowiedni wniosek aby móc z niej skorzystać. WZÓR do pobrania znajdziecie TUTAJ

WAŻNE! należy pamiętać, że w trakcie sesji kobieta w ciąży, posiadająca zwolnienie lekarskie, może także starać się o przesunięcie terminów egzaminów i zaliczeń tak aby nie stracić terminu (strata terminu zazwyczaj prowadzi do egzaminu poprawkowego zaś przesunięcie powoduje, że nadal studentka zachowuje dwa terminu egzaminu : I termin i egzamin poprawkowy).

 

URLOP

Zgodnie z brzmieniem art. 85 ust. 3 i 4 Ustawy: 

3. Student będący rodzicem składa wniosek o urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w okresie 1 roku od dnia urodzenia dziecka.
4. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dla:
1) studentki w ciąży udziela się na okres do dnia urodzenia dziecka,
2) studenta będącego rodzicem udziela się na okres do 1 roku
- z tym że jeżeli koniec urlopu przypada w trakcie semestru, urlop może być przedłużony do końca tego semestru.

Studentce w ciąży a także studentowi/studentce - rodzicowi, przysługuje prawo do urlopu krótkoterminowego bądź urlopu na cały rok akademicki. Urlop udzielany jest na wniosek studenta, i nie może zostać on mu nie przyznany 

WAŻNE! We wniosku o udzielenie urlop można wnosić także o udzielenie urlopu z prawem do zaliczenia części zaliczeń i egzaminów. W takim przypadku, w kolejnym roku akademickim do zaliczenia pozostanie mniej przedmiotów bądź można będzie złożyć wniosek o realizację dwóch lat studiów w jeden rok. 

Każda uczelnia, w przepisach regulaminu Studiów, może wprowadzić przepisy regulujące zasady przedłużenia urlopu bądź wprowadzic mechanizmy jego automatycznego przedłużenia.

 

W zakresie wsparcia materialnego, zapraszam do kolejnego z artykułów w serii.