Charakter prawny decyzji o Indywidualnej Organizacji Studiów.

Charakter prawny decyzji o Indywidualnej Organizacji Studiów.

Charakter prawny decyzji o Indywidualnej Organizacji Studiów.


Ostateczna decyzja rektora uczelni odnośnie zgody na realizację indywidualnego programu studiów oraz indywidualnej organizacji studiów nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Taką interpretację przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucając skargę Studenta. Jeżeli decyzja nie jest decyzją administracyjną, to jednocześnie nie podlega reżimowi prawa administracyjnego - w tym także kontroli sądowo administracyjnej.

Jak wskazał WSA w Gliwicach podstawę  prawną zaskarżonej decyzji stanowiły przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa ta dokładnie określa sytuacje, w których dopuszczalne jest wniesienie skargi do sądu administracyjnego:

  • rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu ( art. 110 ust. 8)
  • na decyzję Rady Doskonałości Naukowej w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego (art. 226 ust. 5);
  • od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej (art. 318)
  •  na rozstrzygnięcie nadzorcze ministra w sprawie stwierdzenia nieważności aktu uczelni niezgodnego z prawem służy (art. 427 ust. 3

Zdaniem Sądu powyższe wyliczenie na charakter katalogu zamkniętego - bez możliwości jego rozszerzania. Zatem w pozostałym zakresie stosuje się wyłącznie przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, które stanowią wyraz zasady autonomii uczelni.

Sąd pokreślił, że szkoły wyższe działają, jako samodzielne i niezależne jednostki organizacyjne. Z punktu widzenia zasad ich organizacji i funkcjonowania, w tym także trybu powoływania swoich organów wynika, że mają one charakter samorządny i korporacyjny. Z uwagi na prawnie gwarantowaną autonomię szkół wyższych, ich organy nie są organizacyjnie ani też służbowo podporządkowane żadnemu organowi administracji publicznej.

Co to oznacza dla Studentów? Niestety ale im więcej decyzji o charakterze wewnętrznym uczelni tym mniej możliwości dochodzenia praw studenkich od niezależnych organów sądownictwa. W przypadkach tego rodzaju, ostatnią instancją pozostaje bowiem Rektor.

 

(Postanowienie WSA w Gliwicach z 28 lutego 2019 sygn. akt IV SA/Gl 60/19)