Kontakty dziadków z wnukami w świetle prawa.

Kontakty dziadków z wnukami w świetle prawa.

Kontakty dziadków z wnukami w świetle prawa.

Żadanie ustalenia kontaktów z dzieckiem niepodaważalnie przysługują rodzicom dziecka, któzy w sytuacji ich ograniczenia mogą żądać ustalenia przez sąd terminów spotkań. Czy takie uprawnienie przysługuje także Dziadkom? Czy w sytuacji gdy rodzice/rodzic, utrudniają kontakty z wnukami dziadkowie mogą wnosić do sądu o ustalenie kontaktów z wnukami?

Pojęcie „prawa do osobistej styczności z dzieckiem” obejmuje prawo babć i dziadków do osobistej styczności z ich wnukami - tak przesądził Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednakże, już w 1988 r. podjął Uchwałę z dnia 14 czerwca 1988 r. (sygn. akt) III CZP 42/88, w której stwierdził, że "Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci". Rodzice w celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowości dziecka – zdaniem Sądu Najwyższego – mają wręcz obowiązek umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami), oczywiście przy właściwej postawie dziadków i korzystnym ich wpływie na dziecko. Nie bez znaczenia dla ustalenia kontaktów pozostaje zatem postawa dziadków, a w szczególności to, czy okazują oni przywiązanie i dbałość o wnuków. Uprawnienie do kontaktów z dzieckiem mają zatem: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej oraz osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Dziadkowie maja prawo do kontaktów z wnukami, nawet  jak ich syn, czy córka zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub mają zakaz kontaktu z własnym dzieckiem albo z własnej woli nie realizują kontaktu rodzicielskiego.

 

Jak zatem ustalić kontakty z wnukami?

 

Podstawę do dochodzenia przez dziadków ustalenia  ich własnych kontaktów z dzieckiem stanowi art. 113[6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 113.§ 1.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

§ 2.Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Kontakty dziecka z dziadkami powinny zostać ustalone wskutek porozumienia pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka a dziadkami. Jeżeli jednak osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe do osiągnięcia, dziadkowie mają prawo złożenia do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich) wniosek o ustalenie kontaktó z wnukami.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaków z wnukami jest Sąd Rejonowy właściwy ze względu na mniejsce zamieszkania uprawnionych (dzieci). Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

 

Sposób realizacji kontaktów z wnukami.

 

Kontakty z wnukami mogą polegać na:

-pobycie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce pobytu),

-bezpośrednim porozumiewaniu się z wnukami,

-utrzymywanie korespondencji,

-korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość.

 

Uczestnikami postępowania są dziadkowie a także rodzice dziecka. 

 

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do kontaktów dziadków z wnukami Sąd przede wszytskim będzie kierował się dobrem dziecka a także, jeżeli będzie to możliwe wysłuchaniem jego racjonalnych potrzeb. Istotne są informacje na temat więzi łączących dzieci z dziadkami oraz to czy dzieci w ogóle są skore do tych kontaktów.