Chcesz zorganizować konkurs na FB lub IG ? Przeczytaj.

Chcesz zorganizować konkurs na FB lub IG ? Przeczytaj.

Chcesz zorganizować konkurs na FB lub IG ? Przeczytaj.

 

Temat konkursów organizowanych, w szeroko rozumianych, mediach społecznościowych jest tematem niezwykle szerokim, na temat któego systematycznie można znaleźć wiele sugestii. Niemniej, nadal w sieci, na profilach różnych usługodawców pojawiają się konkursy typu loteria, które... nie są zorganizowane w sposób zgodny z przepisami. Użytkownicy niby są świadomi ryzyka jakie ponoszą, ale pomimo to wciąż łamią regulamin Facebooka lub – co gorsza – polskie prawo.

DLACZEGO?

Wiadomym jest, że dobry marketing to podstawa sukcesu. Jednakże czy warto ponosić kary, które mogą sięgać bardzo wysokich kwot?

 

Jakie błędy najczęściej popełniają organizatorzy konkursów na facebooku?

 • Konkurs na Facebooku musi posiadać regulamin - może on być krótki ale muszą być w nim  dokładnie określone zasady udziału, przeprowadzania oraz wybierania zwycięzców.
 • Zadanie konkursowe nie może być za trudne jeżeli nagroda nie jest zbyt wysoka. Musi być adekatne do wysokości nagrody, którą można wygrać.
 • Nie wolno wymuszać żadnych działań na Facebooku typu: polub post, udostępnij, oznacz kogośm, otaguj się - można jednak zachęcić użytkowników do oznaczania osób z którymi np. chcieliby wyjechać na wakacje/wybrać się do kosmetyczki, opisać jak spędziliby dzień w danej restaracji, z kim chcieliby zjeść obiad itp.

Rzeczytasz o tym w Regulaminie Facebooka.

Promocje na Facebooku muszą ponadto zawierać pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez każdego uczestnika oraz informację, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

DODATKOWO i co najważniejsze: Nie wolno losować zwycięzców - jeżeli z konkursu zrobisz loterię to będzie to nie tylko niezgodne z regulaminem Facebooka ale przede wszystkim, w świetle prawa, będziesz podlegał ustawie o grach hazardowych

 

Musisz wiedzieć, że każda akcja promocyjna w której decydującym głosem jest przypadek, regulowana jest tą ustawą. Wobec czego, aby ją przeprowadzić, musisz spełnić szereg formalności tj.:

 • złożyć wniosek o zgodę na przeprowadzenie loterii do Izby Celnej
 • wnieść opłatę za udzielenie zezwolenia 10% wartości puli nagród brutto
 • nadzór nad loterią musi sprawować osoba ze specjalnym Świadectwem Ministra Finansów. 

 

Warto zatem odpowiedzieć na pytanie: czy za przeprowadzenie losowania nagród bez zezwolenia grozi jakaś kara?

 

Odpowiedź jest krótka – tak, i to niestety nie tylko organizatorowi, ale również uczestnikom. Za losowanie nagród z naruszeniem przepisów grozi grzywna w wysokości do 240 stawek dziennych. Uczestnikowi loterii prowadzonej wbrew prawu, i to nie tylko zwycięzcy, grozi odpowiedzialność karnoskarbowa w postaci grzywny do 120 stawek dziennych a w przypadku mniejszej wagi – grzywny za wykroczenie skarbowe. Co jednak bardzo istotne, do pociągnięcia do tej odpowiedzialności konieczne jest w szczególności, aby sprawca (uczestnik) miał świadomość, że organizowana loteria jest nielegalna. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Niemniej jednak, stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej (czyli tej 1/30) czterystukrotności. W 2019 r. stawka dzienna waha się w granicach: od 75 zł do 30.000 zł, natomiast kara grzywny waha się w granicach: od 750 zł do 21.600.000 zł.

Dodatkowo od 2017 r.  urzędy celno-skarbowe będą mają również możliwość samodzielnego nakładania w drodze decyzji administracyjnej kar pieniężnych za:

 • organizowanie loterii promocyjnej bez zezwolenia (np. jeśli dana akcja marketingowa zawiera element losowy i nie uzyskano zezwolenia na jej organizację) – w stałej kwocie równej 5-krotności opłaty za zezwolenie; będzie to więc połowa wartości puli nagród, ale nie mniej niż 2,5-krotność kwoty bazowej (w 2017 r. – 10.611,45 zł);
 • naruszenie przez organizatora warunków regulaminu loterii promocyjnej lub wykorzystywanie przy loterii promocyjnej urządzenia losującego (np. komputera z programem do losowania) bez jego uprzedniego zarejestrowania – w wysokości do 200.000,00 zł;

Nawet jeśli sprawą nie zainteresują się organy celne, to nie można wykluczyć, że uczestnik i tak będzie musiał zwrócić otrzymaną nagrodę organizatorowi. Skoro bowiem loteria prowadzona była w sposób sprzeczny z prawem, powoduje to nieważność przeniesienia własności nagrody na laureata. Powinna ona być zatem zwrócona, ponieważ jest tzw. świadczeniem nienależnym.

 

WARTO PAMIĘTAĆ !

 

Nagroda rzeczowa w konkursie na Facebook’u zalicza się do przychodu z innych źródeł. Wobec powyższego należy od niej odprowadzić 10% zryczałtowany podatek od wygranych (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 30 ust. 1 pkt. 2). Dla Urzędu Skarbowego nie ma znaczenia, kto wpłaca podatek. Możesz więc przekazać ten podatek na zwycięzcę konkursu, bądź samodzielnie zapłacić podatek od nagrody.

Obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy nagród w konkursach: organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu, specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej, dotyczących sprzedaży premiowej, pod warunkiem, że jednorazowa wygrana lub prezent nie przekroczy równowartości 2 000 złotych.

Należy jednak mieć na względzie, że ulga ta dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą.

 

RODO

 

W trakcie przeprowadzania konkursu dochodzi do przetwarzania danych osobowych (np. imię, nazwisko, adres mailowy), nakłada to na organizatora obowiązki zawarte w tzw. RODO czyli ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych). Co to oznacza?

Aby rozsyłać coś uczestnikom konkursu, należy uzyskać od nich zgodę, która nie może być domniemana.

Należy także poinformować osoby, których danezostają zbierane o:

 • adresie swojej siedziby, pełnej nazwie, danych kontaktowych
 • źródle danych, podstawie prawnej przetwarzania
 • prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia
 • celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych
 • prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
 • odbiorcach danych osobowych
 • gdy jest taka konieczność – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o właściwych zabezpieczeniach i możliwościach uzyskania kopii danych
 • czasie, przez który dane osobowe będą przechowywane
 • prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania  do przenoszenia danych
 • prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • tym, czy podanie danych jest obowiązkowe, jakie są konsekwencje ich niepodania
 • tym, czy podanie danych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 

Podsumowanie

Pomimo niebezpieczeństw warto organizować zabawy ponieważ to jedne z najbardziej angażujących aktywności na fan page’u.Warto jednak przed organizowaniem kokursów zadbać o ich dobre przeprowadzenie, przygotowanie regulaminu i zgłębienie wszystkich opcji - tak aby konkurs był zgodny z przepisami.