Obowiązki pracodawcy względem BHP

Obowiązki pracodawcy względem BHP

Obowiązki pracodawcy względem BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników ma wiele obowiązków, które uregulowane zostały m.in. w kodeksie pracy szczegółowo opisującym warunki, jakie powinien zapewnić pracodawca. Przepisy zobowiązujące do ochrony zdrowia i życia pracowników określone w art. 207 § 2 Kp stosuje się  odpowiednio także do przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą, organizującego pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy, a także przez osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą (art. 304 Kp).

 

Na mocy powyższych przepisów, jako Pracowdawca jesteś zobowiązany w szczególności do:

 • organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
 • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
 • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
 • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

 

Szkolenie BHP jako obowiązek

Przepisy nakłądają także na pracodawcę obowiązek przeprowadzenia dla pracowników szkoleń przed rozpoczęciem przez nich pracy. Należy przy tym pamiętać, że szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

W sytuacji gdy następuje przedłużenie umowy np. po okresie próbnym i dany pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku po bezpośrednim podpisaniu kolejnej umowy nie ma obowiązku ponownego przeprowadzania szkolenia.

 

Pierwsza pomoc

Jako pracodawca masz obowiązek przekazać pracownikom informacje o:

 • zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii,
 • działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa wyżej,
 • pracownikach wyznaczonych do:
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Koszty działań podejmowanych przez Ciebie w zakresie bhp, w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

 

KONSULTACJE

Powinieneś konsultować z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bhp, w szczególności te dotyczące:

 • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy,
 • wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji i mieszanin chemicznych, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników,
 • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku,
 • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy,
 • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,
 • szkolenia pracowników w dziedzinie bhp.

Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

 

SYTUACJE ZAGROŻENIA ŻYCIA BĄDŹ ZDROWIA

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia jesteś obowiązany:

 • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w miejsce bezpieczne, 
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy, 
 • umożliwić pracownikom podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa – na miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

 

Pracownicy, którzy podjęli działania w celu uniknięcia zagrożenia, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji tych działań.

Nie możesz dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

 

W zakresie oceny ryzyka zawodowego Pmasz obowiązek:

 • ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz
 • stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • a także informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 Kp).

 

Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy musisz realizować niezależnie od swojej sytuacji finansowej. Zła sytuacja materialna nie zwalnia z obowiązku dbania o bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie ponosisz sam jako pracodawca.

Art. 283 par. 3 Kodeksu pracy stanowi:

„Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innym osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

 

 

PRACODAWCO! Masz obowiązki w stosunku do osób niebędących pracownikami, ale wykonujących pracę w zakładzie lub miejscu wskazanym przez Ciebie. W następym wpisie dokładnie dowiesz się, jakie przepisy obowiązują Cię w tym zakresie.